Kavram ve Tanımlar

Temel Stratejik Plan Kavram ve Tanımları:

Strateji: Birimin girişimlerine yön gösteren, yol çizen rota. Birimi, içinde yaşadığı çevre ve onu bekleyen gelecek ile ilişkilendiren tercihler.
Stratejik: Kurumun, orta ve uzun vadeli hedefleri ile ilgili, üst düzey önemi olan ve üst düzey yönetim ilgisi gerektiren, kurumun temel hedeflerine ulaşmasında katkısı olan her şey.
Stratejik Plan: Kurumların, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan. 
Stratejik Planlama: Kurumun kaynaklarının tüm paydaşlar ve çevresel faktörler gözönünde bulundurularak belirlenen hedefler doğrultusunda etkin kullanımını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.
GZFT (SWOT) Analizi: GZFT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (G) ve zayıf (Z) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (F) ve tehditleri (T) belirlemekte kullanılan bir tekniktir. GZTF, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.
Paydaş: Paydaşlar, bir organizasyonun, kurum, kuruluşun ya da şirketin faaliyetlerinden, hedeflerinden, politikalarından, aldığı sonuçlardan etkilenebilen veya etkileyebilen kişiler, gruplar, organizasyonlar veya sistemlerdir. Paydaşlar organizasyonda meşru hakları, yasal çıkarları olan özel ve tüzel kişilikler olabildiği gibi, organizasyonun yaptıkları ile ilintide olan, bağlantısı olan herkes olabilir.
Paydaş Analizi: Durum analizi kapsamında, kurumun önem derecesi yüksek paydaşlarının görüş ve beklentilerinin stratejik plana dahil edilmek üzere incelenmesidir. Mevcut duruma ait resimi tüm paydaşların perspektifinden görebilmek ve daha sonra uygulamaya girecek stratejik planın sahiplenilmesi açısından önemlidir. 
Misyon (Özgörev): Kurumun varoluş amacıdır.
Vizyon (Uzgörü yada Özgörüş): Uzun vadede ulaşılmak istenen yeri ve durumu, ilerlenecek yönü, yaratılmak istenen geleceği gösterir
Performans Göstergesi: Kurumsal bir hedefe yönelik olarak kritik başarı faktörlerinin sayısal ve objektif olarak formüle edilmiş şekli. (Örnek: Uluslararasılaşma hedefine yönelik olarak, yapılan işbirliklerinin sayısı ya da haraketlilik programlarından yararlanabilen öğrenci/personel sayısı)

İletişim

 

Tel: 0 252 211 3196
Faks: 0 252 211 1272
EPosta: kalite@mu.edu.tr
Adres:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Strateji

Geliştirme Daire Bşk

Stratejik Planlama Birimi

48000 Kötekli/MUĞLA

 

Yukarı Çık